ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Tuesday, March 11, 2014

မွဴးေဇာ္ - သို႔မွဴးေဇာ္  - သို႔
Voice Weekly , Vol.10 / No.9 မွ မွဴးေဖာ္   ပြိဳင့္ ၆၀၄၁  မဟာဗ်ဴဟာ ဆုတ္လမ္း လမ္းစဥ္ () ရပ္
အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္။
 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပည္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖၚမႈေကာ္မီတီ သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အေျခခံမူ ဟုဆိုသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိပါ၀င္မႈ အခန္းက႑ကိုဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္း ေရာက္ရွိေစႏိုင္ သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာ သံုးသပ္ျခင္း ဟူ၍ ပါရွိလာခဲ့သည္  ဆိုသည္ကို စာေရး သူ ေဆာင္းပါးရွင္မွဴးေဇာ္က စိုးရိမ္ပူပန္ပံု ေပၚပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၀) အေရးေပၚ ကာလဆိုင္ရာျပဌါန္းခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကို အလံုးစံုစီ မံခန္႔ခြဲခြင့္ေပးထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက် ဟုဆိုၾကသည္။ အရွင္း အျပတ္ၾကိဳက္သူမ်ားႏွင့္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ သြားလိုသူမ်ား ဟူ၍ အယူအဆႀကီး () ရပ္ ကြဲထြက္ လာခဲ့ျခင္းဟု ယူေသာ္ရသည္။ဟု လည္းဆိုထားျပန္ရာ လူထုတြင္ အုပ္စုႏွစ္ခု ရွိေၾကာင္း သူကသံုး သပ္လိုက္သည္။ဤသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအေပၚ အေျခတည္၍ မွဴးေဇာ္၏ စဥ္းစား ခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိစၥေပၚေပါက္လာမွသာထိုအယူအဆႀကီးႏွစ္ရပ္သည္္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံု ေရးဆြဲစဥ္  ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ ၀င္ေရး မ၀င္ေရးမွာ  ထိုအယူအဆ ႏွစ္ရပ္ စတင္ ေပၚေပါက္ ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ကသိထားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲစဥ္ ကပင္ အျပတ္ႏွင့္ေျဖးေျဖး လမ္း စဥ္မွာ ေပၚ ေပါက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။အျပတ္ႏွင့္ ေျဖးေျဖးကို ႏိုင္ငံေရးေ၀ါဟာရႏွင့္ ဆိုပါကေတာ္လွန္ေရး လား၊ တေရြ႕ေရြ႕ ျဖစ္စဥ္လားဆိုတာသာျဖစ္ပါတယ္။
 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လူထုေရြးေကာက္ထားသည့္ ကိုယ္စးလွယ္မ်ားက ေရးသားထားျခင္းမဟုတ္ သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အယံုအၾကည္မရွိသည့္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျပင္ဆင္ေရးသည္ပင္ ေရြ႕ေရြ႕ ျဖစ္ စဥ္ျဖစ္ သည္ဟုမွတ္ယူပါသည္။ ယခု မွဴးေဇာ္၏ အျမင္အရ ဆိုရလွ်င္ျပင္ဆင္ေရး သည္ပင္ ျမန္လြန္းေန သည္ဟုယူဆပံုရပါသည္။ထိုေၾကာင့္ ေျဖးရာမွပို၍ေျဖးေျဖးသြားရမလိုျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ျမန္ခ်င္သလား၊ ေျဖး ခ်င္သလားဆိုသည္မွာလူ ထု၏ အျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္သျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျငင္းပယ္၍ မရႏိုင္ပါ။ လူထုအျမင္ကို အေလး ထားမွသာလွ်င္  လူထုကိုယ္စားျပဳ အစိုးရဟု ေခၚတြင္ႏိုင္္မည္ျဖစ္ပါသည္။
မွဴးေဇာ္၏ အျမင္မွာစစ္သားႏွင့္အရပ္သားကိုခြဲျခားျမင္ပံုရပါသည္။ထိုသို႔ အျမင္ရွိသည္မွာ လည္း ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ႏိုင္ပါသည္။အတိတ္ကလုပ္ရပ္၏အက်ိဳးဆက္ကိုကာကြယ္တားဆီးရန္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္းသိသာပါသည္။ သို႔ေသာ္ဥပေဒအျဖစ္၎ နိယာမအေနႏွင့္၎ မျဖစ္သင့္္ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျမင္မွာ စစ္သားႏွင့္ အရပ္သား ဘာမွခြဲျခားစရာမလို၊ တာ၀န္သာခြဲျခားရမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထို အရပ္သား ၊စစ္သား ခြဲျခား အျမင္ေၾကာင့္ပင္ ေတြးေခၚပံု ကြာျခားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခြဲျခားအျမင္ေၾကာင့္ ၿခံခတ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း မ်ားေပၚလာရေပသည္။ ထိုခြဲျခားအျမင္ ေၾကာင့္ အခြင့္ထူးခံမႈ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားေပၚလာ ရပါ ေတာ့သည္။
ထိုေၾကာင့္ပင္ မွဴးေဇာ္၏စာတြင္တပ္မေတာ္ ၀င္ထိုင္ရန္ ထိုင္ခံုတခံု လံုး၀မလို ဟု ဆိုလိုရင္းလား။” “မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မ ေတာ္ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းမွ ႏွင္ထုတ္လိုၾကသနည္းဆိုတာေတြ ကေဖၚျပေနပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ကို ၂၅ % ကန္႔သတ္ထားျခင္းထက္ ကၽြန္ပ္အေနႏွင့္မူ လူထုက ေရြးခ်ယ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ေနရာအားလံုး စစ္တပ္က ရလွ်င္ ယူေစ ခ်င္ပါသည္။ လူထုဆႏၵကိုသာ ဦးထိပ္ ထားခ်င္သည္။
ပထမ အေနႏွင့္ မွဴးေဇာ္မွာ ဒု၀န္ႀကီးတာ၀န္ထမ္းေနသူအျဖစ္ေလ့လာရေသာေၾကာင့္ တျပည္လံုးလူထု၏ အက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈသင့္ပါသည္။ ယခုသူ၏ရပ္တည္ခ်က္မွာ စစ္တပ္မွ အရာရွိအေနႏွင့္ စစ္တပ္ဘက္မွ ေရွ႕ေန လိုက္ေနသူမွ်သာျဖစ္ေနေပရာ တာ၀န္အေနအထားအေရးႀကီးပံုကို အေလးအနက္ထားသံုးသပ္ သင့္ပါသည္။
မွဴးေဇာ္က ကာခ်ဳပ္၏သေဘာထားမ်ားကို ကာခ်ဳပ္၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအကိုးအကား အေထာက္အထားျဖင့္ ခြါစစ္သေဘာလုပ္ေနေၾကာင္း ေဖၚျပၿပီးသတိျပဳရန္ လိုသည္ဟုဆိုထားသည္မွာလူထု၏ ေတြးေတာပံုကို မသိ၍သာဟုမွတ္ရပါသည္။  ဗိုလ္ေန၀င္းမွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ့္သစၥာေဖါက္ၿပီး အာဏာသိမ္း။ ၾကံ႕ဖြတ္လူမႈေရး အသင္း ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေျပာင္းေျပာခ်င္ရာေျပာခါ ထင္ရာစိုင္းခဲ့သည္ ဒဏ္ကို ျမန္မာျပည္ကျပည္ သူလူထုသညဆင္းရဲမြဲေတယံုမက ေက်ာေကာ့ေအာင္ခံခဲ့ရသည္မွာရာစုႏွစ္၀က္္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သို႔ ယံု ၾကည္ၾကမည္ကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
ယခုအခါ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆုတ္လမ္းကို ေရြးေနသည္ဟု မွဴးေဇာ္ကေျပာေနေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္ အျမင္မွာစစ္တပ္သည္ ျပည္သူမ်ားကိုႀကီးစိုးဖိႏွိပ္ရာတြင္ပံုစံေဟာင္းကအေျခအေနမေကာင္းေသာ ေၾကာင့္ ေဘာင္းဘီခၽြတ္၍ ပုဆိုး၀တ္ခါ ပံုစံေျပာင္း ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟူ၍သာ သေဘာထားပါသည္။ ယခင္က ေျာင္ တကိုယ္ ထည္း၀ါးေနရာမွ ယခုအခါ  ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ၊ေရြးေကာက္ပြဲ၊လႊတ္ေတာ္တို႔ကို အကာအကြယ္ ယူလွ်က္  တိုင္းျပည္၏ ေျမအပါအ၀င္ သယံဇာတမ်ားကိုဂိုဏ္း၀င္မ်ားအားခ်ေၾကြးရင္း လူမိုက္ေမြးေနျခင္း သာျဖစ္ေန ပါ သည္။ ျပည္သူမ်ားကား ပို၍စားရမဲ့ ေနရမဲ့ ျဖစ္ေနရေလၿပီ။
 ၂၀၁၃  ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ / ၂၀၁၃ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မြမ္းမံသင္တန္း ဆင္းပြဲမွာ ကာခ်ဳပ္က ရွင္းေအာင္ ေျပာလို႔ရွိရင္ ဒီမိုကေရစီတို႔၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ ဆိုတာက အာဏာခြဲေ၀ဖို႔ အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ဆိုေတာ့ နိုင္ငံေရးအရ ဆုတ္ျခင္း မဟုတ္သည္မွာေသခ်ာခဲ့ပါသည္။
ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား ေတာေရာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အက်ယ္အျပန္႔လုပ္ေနေသာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္တပ္မွေျမသိမ္းျခင္းမရွိေတာ့၊ သိမ္းဆည္းေျမမ်ား စြန္႔လႊတ္ျခင္းသာရွိေတာ့သည္( ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေရး ဒု၀န္ႀကီး၏ေျပာၾကားခ်က္) ဆိုၿပီးေဖၚျပရင္း ( ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သူ အမ်ား အျပား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရထဲတြင္ ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္) ဆိုထားျပန္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ၊ အစိုးရထဲ ကလူေတြထဲမွာ လည္း စစ္သားလူထြက္ေတြ မရွိသလိုျဖစ္မေနေသာေၾကာင့္နားလည္ရခက္ရျပန္ သည္။
 မွဴးေဇာ္က တိုင္းျပည္တခုလံုးအစား၊ စစ္တပ္ေလာက္သာကာကြယ္ခါတပ္မေတာ္ အၿပီးတိုင္ဆုတ္ခြါေရး သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္မရႏိုင္ ေပၚတြင္ မူတည္ေနသျဖင့္ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္၍ တပ္မေတာ္ကို ႏွင္ထုတ္လိုသူမ်ား စဥ္းစားၾကေစလိုသည္။ဟူ၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ဆိုသည္ကို အေၾကာင္းျပထားျပန္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ျပန္ေပး အဆြဲခံထားေနရ သလို ျဖစ္ေနရျပန္ေတာ့သည္။ “ “ေနာက္ခ်န္တပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲက ၂၅ % ျဖစ္ေနလွ်င္ ေနာက္ ခ်န္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ အက်ိဳးဆက္ကို ေျမာ္အျမင္ျဖင့္ သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ ေစရန္ မီးေမာင္ထိုးျပလိုက္ရေပသည္။ဟုဆိုလာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူမ်ားထဲမွ ဥပေဒျပင္ ဆင္လိုသူမ်ား သတိ အႀကီးႀကီးထားရေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးနီျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါေတာ့သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မွဴးေဇာ္အေနႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ျမွင့္တင္ၿပီး စစ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ အၾကား တားဆီးထားသည့္ သံသယႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကိုေဖၚညႊန္းေပးေနသည့္၊ ဖိႏွိပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းကန္႔ သတ္ ခ်က္ မ်ား၊ အခြင့္ထူးမ်ားႏွင့္ လုပ္ဟန္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေစသင့္ပါသည္။ လူထု၏ဆႏၵသေဘာထားကို တန္ဖိုး ထား သည့္ လူထုက ယံုၾကည္မႈရွိေသာ အစိုးရ အစစ္အအမွန္တရပ္ ကို တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာေရွ႕ ထား၍ ေဖၚေဆာင္ သင့္ ေၾကာင္းသာ အႀကံျပဳလိုက္ရပါသည္။
ဦးေအးေဆာင္
မတ္လ - ၂၀၁၄။


0 comments: