ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Wednesday, August 19, 2015

လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။      လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။
ၾသဂုတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၅။

ဗိုလ္ေရႊမန္းကို ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ ဥကၠဌ အျဖစ္က ျဖဳတ္လိုက္ျခင္းမွာ စစ္တပ္က အာဏာ ပိုထိန္း ခ်ဳပ္လိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ထိုလုပ္ရပ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဟန္ျပ ဒီမိုကေရစီမွ လွံျပ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ သြားေပေတာ့မည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမိုင္းလံုးကို သံုးခါ ရွစ္ေလးလံုးအင္အားစုကို ၿဖိဳခြဲလိုက္ၿပီးေနာက္  လက္ထဲ၌ အာဏာ ၿမဲပံု ေပါက္ေသာ အခါ ၉၀ ခုေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို စစ္အာဏာရွင္တို႔က ဆပ္ျပာ ေပါင္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ထင္ရာလုပ္တတ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ လက္ထဲတြင္ ေနာက္လုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မွာလည္း ဘယ္သူမွ အာမမခံႏိုင္ေပ။
အခုမူ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ေျခဥ ကို အကာအကြယ္ယူၿပီး စစ္ အာဏာျဖင့္ ေျမယာသိမ္းျခင္း၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ အလုပ္သမား၊ လယ္ သမား၊ ေက်ာင္းသား သံဃာ၊ မီဒီယာတို႔ကို ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိ ပကၡမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ျပည္သူလူထု အေပါင္းတို႔မွာ ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ အျပင္ ဘ၀ မလံုၿခံဳ မႈ တို႔ ကိုပါ ထပ္ဆင့္ခံရေနရေတာ့သည္။
ႀကံ႕ဖြတ္ စစ္ပေဒသရာဇ္ အာဏာရွင္ တို႕သည္ သူတို႔အက်ိဳးကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္ စစ္ဘုရင္ ေလး မ်ားကို လက္ၾကားယို အခြင့္အေရးေလးမ်ားေပး၍ေမြးျမဴခါ ဒီမိုကေရစီဆန္႔က်င္ေရး လူထုဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ရပ္တို႔ကို လူမိုက္ေမြးလွ်က္ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ ေဆာင္လွ်က္ရွိေပသည္။
တကယ့္လက္ေတြ႔ တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ၊ စီးးပြြါးေရးတိုက္ပြဲ၊လူမႈေရး တိုက္ပြဲမ်ား တိုင္းျပည္၏ေနရာတကာတြင္ ေပၚေပါက္ေနလွ်က္ရွိသည္။ ထိုတိုက္ပြဲတို႔ အေပၚ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔ အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ထားမ်ားျပသခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ အျပင္ အာဏာရွင္ ပီပီ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈတို႔ ျဖင့္သာ ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ကို လူထု အားလံုးသိရွိၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။
 ဤမွ် ဖိႏွိပ္မႈ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္တြင္ အပစ္ရပ္ေရး စာခ်ဳပ္ ဆိုသည္မွာ ဖိႏွိပ္မႈျဖင့္ ေကာင္း စားေနသည့္ လူတစုမွလႊဲ၍ မည္သူမွ် ယုံၾကည္ႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိေနသ၍ ေတာ္ လွန္ တိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ား ရွိေနဦးမည္သာျဖစ္ေပသည္။ထိုေၾကာင့္ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ တို႔မွာ ႏိုင္ငံတကာကို၊ ျပည္တြင္းရွိလူထုကို  လွည့္စားယံုမွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ တျပည္လံုး အပစ္ရပ္ေရး စာခ်ဳပ္ ဆိုသည္မွာ ကမၻာ့ အလည္တြင္ သိန္းစိန္ အစိုးရ မ်က္ႏွာေကာင္း ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွ်သာျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုကို က်ံုးသြင္းျခင္းသာျဖစ္ သည္။တျခား အႏွစ္သာရမရွိႏိုင္။
ျပည္သူလူထုမွာ ေရွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါက အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး ေမွာင္အတိပိတ္ဖုးေနသည့္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မဲ့ ဘ၀ကိုသာ ျဖစ္လာစရာရွိေနေတာ့သည္။ ထိုအျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္မွာ ေတာ္လွန္ တိုက္ပြဲ ၀င္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။
 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး အေနႏွင့္ ျပည္သူထု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ စားေရး၊၀တ္ေရး၊ ေနေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ရရွိႏိုင္ရန္ ဦးတည္၍ ဦးလည္အသုန္ ေဆာက္ရြက္သြားမည္။
ထိုသို႔ ရရွိေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္၊ ႏွင့္သ႕ူ လက္ပါးေစလက္ေ၀ခံတိုကို ဆန္႔က်င္တိုက္ ဖ်က္သြားမည္။ အမ်ိဳးသား ဓနရွင္မ်ား၏ စီးပြါးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအားေပးမည္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ေဖၚထုတ္တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္။ လြတ္လပ္သည့္ဒီမိုကေရစီပညာေရးစံနစ္ ကို က်င့္သံုးမည္။ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္၊ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ႏွင့္ ပီျပင္ေသာ ပါတီစံုစံနစ္ကို က်င့္သံုးသြားမည္။လူ႕ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရရွိေစရမည္။  သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔  ခံစားႏိုင္ေစရမည္။
ဤသို႔ေသာရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ လူထုတိုက္ပြဲ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ နည္းနာကို က်င့္သံုးလွ်က္ ပါတီစံုပါ၀င္ေသာ ပါတီေပါင္းစံုကြန္ဖရင့္ျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာကို လူထုကိုယ္ တိုင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္။
စစ္အာဏာရွင္ကို ၀ိုင္းတိုက္ၾက။
ဒီမိုကေရစီ မုခ်ရရမည္။

ဦးစီးေကာ္မီတီ
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး

0 comments: