ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Wednesday, May 30, 2007

People's Liberation Front

People's Liberation Front
The PLF is not based on nationality. It works for all the oppressed people in Burma. The meaning of the party is that all the people are not classified on nationality colour religion or sex. It is for all the people who are under the oppression of the military dictatorship.

Background history
The PLF was setup on 6 July 1973, in Mandalay University. Starting with five university students. It was only on underground movement and it took part in all the various struggle, distributing posters and leaflets. Its activities were in secret.
Later the PLF had connection with Shan groups. (SSA) Then we got the knowledge of armed struggle. Also it became an alliance of the ethnic revolutionary groups based on the border.

Current situation
The PLF is an active member of the Democratic Alliance of Burma (DAB) and also a member of the National Council of Union of Burma (NCUB). Red Flag Communist Party (Burma) joined with the PLF led by Yeni ( Red comrade) Thawdar on 7 Nov 1990.
PLF forces are operating near the Thai – Burma border, engaging in guerrilla activities. Some of the valuable comrades have been killed and some were jailed in the struggle and mass movement but PLF is committed to continuing its struggle to get victory.

Three Basic principles of the PLF
Unite the oppressed people
Fight against the common enemy: the current military dictatorship.
Oppose opportunism.

Four core principle of PLF
1. To aim for countrywide activity.
2. Victory through alliances.
3. Based on armed struggle.
4. Genuine federal union.

Aims of the PLF
1. To overthrow the military dictatorship.
2. To secure democracy and human rights.
3. Internal peace.
4. Genuine federal union.
5. To set up a civilian government.
6. To follow the multi-party system.
7. Free market economy.
8. Land for the tiller.
9. Eight working hours and an adequate minimum salary for the workers.

Implementing the aims and principles
1. To set up liberation committees in every village, urban area, county and province.
2. Mass uprising combined with armed struggle.
3. To set up a broad alliance of those opposed to the military dictatorship at all levels.

The Five oaths of PLF
1. We will give priority to the interest of the oppressed people.
2. We will work against racism.
3. We will nourish a spirit of sharing.
4. We will carry out the orders and duties from leadership.
5. We promise to give our lives for the people, the PLF and our comrades.

Three rules and eight concerns for all levels of military and front members
1. All action must be in order.
2. Don't take people's property, even a needle or thread.
3. Seized items must be reported to the officer.

Eight concerns
1. Don't behave improperly toward women.
2. Don't be disrespectful to the people.
3. Speak softly.
4. Give back anything borrowed, compensation if it is broken.
5. Give the correct value when you buy anything.
6. Give respect to the custom of others.
7. Don't torture war prisoners.
8. Don't destroy the crops and trees

In the past people in Burma had struggled against colonialism and the fascist Japanese. In the same way now our revolutionary duty is to struggle against the military dictatorship. If you are willing to fight against the fierce and oppressive military dictatorship, you can contact the PLF members nearby. If you want to know more you can contact the following postal address and email account :

PLF
P.O Box 168
Mae Ping
Chaingmai 50301
Thailand.

Email: plfburma@gmail.com

0 comments: